Regulamin

Strona internetowa, prowadzona jest jako działalność nierejestrowana i dostępna pod adresem www.antykwariat-ksiazki.pl. Właścicielką sklepu jest Marta Anna Olchowik-Choynowska, a  działalność nierejestrowana prowadzona jest w Krynkach przy ul. Garbarskiej 1.

Właścicielka strony oświadcza, że sprzedawane przez nią przedmioty pochodzą z jej majątku osobistego.

Właścicielka oświadcza, że nie prowadzi sprzedaży hurtowej.

1. Strona internetowa oferuje sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane przez:

- stronę poprzez mechanizm automatyczny

- telefonicznie +48 509681943

Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu. Realizacja zamówienia rozpoczyna

się, gdy zamówienie zostanie opłacone - środki znajdą się na koncie Właściciela.

3. Na życzenie Klienta, wyrażone podczas składania zamówienia, Właścicielka wystawia pisemne potwierdzenie

dokonania transakcji, które zostaje wysłane wraz z zakupionym towarem.

4. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, wpłata (kwota zamówienia wraz z kosztami przesyłki) powinna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni. Po tym terminie zamówienie nieopłacone zostanie anulowane, a

książka/książki będące w tym zamówieniu ponownie staną się dostępne w sprzedaży. W przypadku otrzymania

przez Właściciela wpłaty po anulowaniu zamówienia:

a) jeśli nadal posiada ona książki, które były zamówione, następuje realizacja anulowanego zamówienia.

b) jeśli nie ona posiada już książek, które znajdowały się w anulowanym zamówieniu, wpłacona kwota zostaje

zwrócona, przelewem bankowym na wskazane przez wpłacającego konto.

5. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania zamówienia.

Klient może wycofać złożone zamówienie mailem, podając koniecznie NUMER ZAMÓWIENIA, oraz swoje imię i

nazwisko. Wysłanie maila o anulowaniu zamówienia można dokonać także po zalogowaniu się do sklepu.

Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane. Każdy Klient może po zalogowaniu się sprawdzić

status realizacji swojego zamówienia.

6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili

złożenia przez klienta zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w

ofercie, wprowadzania nowych towarów na stronę internetową, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych

na stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian.

Koszty dostawy zostaną uwzględnione w składanym zamówieniu i dotyczą wysyłki na obszarze Rzeczypospolitej

Polskiej. Koszt wysyłki poza ten obszar Klient zobligowany jest ustalić z Właścicielem strony internetowej

indywidualnie, drogą mailową lub telefonicznie.

7. Czas realizacji zamówień opłacanych przed wysyłką wynosi do 3 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty.

W przypadku zamówień wysyłanych za pobraniem termin realizacji zamówienia wynosi 2-4 dni roboczych i jest to

czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów, przy czym uwzględniane są

tu tylko dni robocze.

8. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy

Przesyłki dostarcza Poczta Polska - przesyłka polecona, na życzenie klienta wysyłana priorytetem, płatnym

dodatkowo wg aktualnego cennika Poczty Polskiej za tę usługę.

9. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- przy odbiorze osobistym towaru - płatność gotówką,

- przy odbiorze przesyłki pobraniowej – opcja dostępna dla naszych stałych Klientów, zarejestrowanych i

zalogowanych w naszym sklepie,

- przelewem bankowym na konto dostępne na stronie internetowej (informacja o danych do przelewu znajduje się

też w mailowej informacji, otrzymywanej przez Klienta z chwilą złożenia zamówienia).

10. Klient ma możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn, w terminie 10 dni.

Warunkiem zwrotu książek jest uprzednie powiadomienie sprzedawcy drogą mailową o tej decyzji. W takim

wypadku Właściciel strony internetowej zwraca Klientowi przelewem kwotę wpłaconą uprzednio tytułem zapłaty za

towar, w terminie 7-u dni roboczych od otrzymania przez nas przesyłki. Koszt przesłania książki z powrotem do

antykwariatu ponosi Klient.

Zapis ten dotyczy TYLKO książek przesyłanych do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera.

W przypadku zamówień odbieranych osobiście, dokonanie zapłaty jest równoznaczne z przeniesieniem prawa

własności na Klienta.

11. Każdy zarejestrowany Klient strony internetowej ma bezsporne prawo do wglądu, poprawiania, przerabiania,

aktualizacji, dezaktualizacji, usunięcia, dodania, itp. swoich danych.

12. Właściciel strony internetowej nie przyjmuje przesyłek, wysyłanych za zaliczeniem pocztowym, chyba, że w

drodze indywidualnej umowy strony zdecydują inaczej.

13. W przypadku zwrotu przez Pocztę Polską niepodjętej w terminie przesyłki, Klient zobowiązany jest do

ponownego wniesienia opłaty pocztowej za kolejne nadanie do niego przesyłki. Kwota opłaty pocztowej wynosi

dwukrotność pierwotnych kosztów nadania. Po otrzymaniu przez Klienta informacji, iż przesyłka powróciła do

nadawcy, Klient ma 7 dni na dokonanie wpłaty za ponowne nadanie przesyłki. Po tym terminie Właściciel strony

internetowej traktuje transakcję jako zerwaną, co skutkuje przywróceniem tytułu do sprzedaży oraz zwrotem kwoty

za książkę na konto Klienta, pomniejszonej o wysokość opłaty za podjęcie przesyłki zwrotnej (zgodnie z

taryfikatorem Poczty Polskiej za tę usługę).

14. Książki wydane przed 1 stycznia 1949 NIE MOGĄ być wysłane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez

stosownego zezwolenia Dyrektora Biblioteki Narodowej. W przypadku braku takiego zezwolenia Właściciel strony

internetowej odmówi wysłania przesyłki za granicę.

Sprawy wywozu materiałów reguluje:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach

zabytków za granicę

- Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie

niektórych innych ustaw (Dz.U. 75, poz. 474)

15. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.